Intro

Sobre el projecte

En aquesta primera etapa, el catàleg es focalitza en l’arquitectura moderna i contemporània projectada i construïda entre el 1832 –any d’edificació de la primera xemeneia industrial de Barcelona que establim com a inici de la modernitat– fins l’actualitat.

El projecte neix amb l’objectiu de fer més accessible l’arquitectura tant als professionals com al conjunt de la ciutadania per mitjà d’un web que s’anirà actualitzant i ampliant, tot incorporant les obres contemporànies de major interès general, sempre amb una necessària perspectiva històrica suficient, alhora que afegint progressivament obres del nostre passat, amb l’ambiciós objectiu d’abastar un major període documental.

El fons es nodreix de múltiples fonts, principalment de la generositat d’estudis d’arquitectura i fotografia, alhora que de la gran quantitat d’excel·lents projectes editorials històrics i de referència, com guies d’arquitectura, revistes, monografies i d’altres publicacions. Alhora, té en consideració tots els fons de referència de les diverses branques i entitats associades al COAC i d’altres entitats col·laboradores vinculades als àmbits de l’arquitectura i el disseny, en el seu màxim espectre.

Cal mencionar especialment la incorporació de vasta documentació provinent de l’Arxiu Històric del COAC que, gràcies a la seva riquesa documental, aporta gran quantitat de valuosa –i en alguns casos inèdita– documentació gràfica.

El rigor i criteri de la selecció de les obres incorporades s’estableix per mitjà d’una Comissió Documental, formada pel Vocal de Cultura del COAC, el director de l’Arxiu Històric del COAC, els directors de l’Arxiu Digital del COAC i professionals i d’altres experts externs de totes les Demarcacions que vetllen per oferir una visió transversal del panorama arquitectònic present i passat d’arreu del territori.

La voluntat d’aquest projecte és la d’esdevenir el fons digital més extens sobre arquitectura catalana; una eina clau d’informació i documentació arquitectònica exemplar que passi a ser un referent no només local, sinó internacional, en la forma d’explicar i mostrar el patrimoni arquitectònic d’un territori.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors de l’Arxiu Digital del COAC

credits

Qui som

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya:

Àrea de Cultura

Directors:

2019-2020 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comissió Documental:

2019-2020 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Col·laboradors Externs:

2019-2020 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Entitats Col·laboradores:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Disseny i Programació:

Nubilum Edittio
Com anar-hi

En Imatges

  • Pavelló Esportiu Joan del Moral

  • Pavelló Esportiu Joan del Moral

  • Pavelló Esportiu Joan del Moral

  • Pavelló Esportiu Joan del Moral

  • Pavelló Esportiu Joan del Moral

  • Pavelló Esportiu Joan del Moral

  • Pavelló Esportiu Joan del Moral

  • Pavelló Esportiu Joan del Moral

Memòria

La edificación se ha erigido en un solar calificado de equipamiento por el Plan General Metropolitano situado en la intersección de las calles de Washington y Cristófor Colom, en una zona de carácter residencial y de baja densidad. El terreno tiene una pendiente media en sentido longitudinal del 14% y colinda en el lado norte con una futura zona de parque lineal que une la calle de Santa Eulália y la calle del Nord. En sentido transversal, la pendiente llega al 1 Oo/o por el lado que da a la calle de Cristofor Colom. Por el lado oeste limita con el muro que cierra una edificación unifamiliar aislada. Teniendo en cuenta la situación urbana y las condiciones del solar, tanto en lo que se refiere a las dimensiones como a la topografía, se ha intentado colocar el pabellón en una cota que permitiera el acceso a pie por el nivel más bajo del solar y que al mismo tiempo consiguiera que el volumen emergente por encima de las calles que lo rodean mantuviera una similitud con las construcciones vecinas, de bajos y dos plantas por lo general. Este planteamiento incrementa la excavación que hay que realizar, pero minimiza el impacto del edificio sobre el entorno urbano próximo. El acceso se realiza por la esquina suroeste, donde confluyen las calles de Washington y Cristofor Colom: se configura a través de un pequeño soportal de doble altura, protegido por la cubierta, y permite el paso a nivel de la cota de la calle, que es la misma en que quedan el vestíbulo y la pista deportiva. Desde este vestíbulo se distribuyen separadamente las circulaciones de espectadores y deportistas hacia la gradería y las zonas de vestuarios. Los servicios para el público, la conserjería, los vestuarios de árbitros, así como un almacén y una sala de instalaciones se ubican en esta planta. En la primera planta se disponen cuatro vestuarios colectivos, y uno de ellos está adaptado con accesos desde un pasadizo en el que se encuentran las taquillas y que tiene una salida al pasaje exterior que separa el edificio de la construcción vecina. Esta planta también es accesible a los espectadores por medio de una escalera que comunica con un balcón situado sobre la pista, que a la vez tiene la función de mantenimiento y recogida de la gradería retráctil de la planta baja. La zona de pista y gradería se encuentra en la planta baja, con una cubierta con tres lucernarios orientados al norte coincidentes con la posición de las cerchas de la estructura. Se han dispuesto también aperturas laterales protegidas con listones de madera. Cabe destacar que el pabellón se ha ubicado dejando una franja de separación tanto con la parcela vecina como con el futuro parque lineal, que se abrirá por el lado norte del solar. Estos pasos exteriores son accesibles únicamente para mantenimiento y como salidas de emergencia. Se ha abierto también un acceso para el mantenimiento de la pista en la calle de Washington, en el punto de coincidencia con la cota de la calle, dotada del vado correspondiente.
Aquest projecte respon a la necessitat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de disposar d'un pavelló adaptat a la normativa i a la grandària de pista prescrit pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. per a un Pavelló bàsic poliesportiu de t1po PAV-1. L'edificació s'ha erigit en un solar qualificat d'equipament pel Pla General Metropolità situat a la intersecció dels carrers de Washington i Cristòfor Colom, en una zona de caràcter residencial i de baixa densitat. El terreny té un pendent mitjà en sentit longitudinal del 14% i confina al costat nord amb una futura zona de parc lineal que uneix el carrer de Santa Eulàlia i el carrer del Nord. En sentit transversal, el pendent arriba a l'1 Oo / o pel costat que dóna al carrer de Cristòfor Colom. Pel costat oest limita amb el mur que tanca una edificació unifamiliar aïllat. Tenint en compte la situació urbana i les condicions del solar, tant pel que fa a les dimensions com a la topografia, s'ha intentat col·locar el pavelló en una cota que permetés l'accés a peu pel nivell més baix del solar i que al mateix temps aconseguís que el volum emergent per sobre dels carrers que l'envolten mantingués una similitud amb les construccions veïnes, de baixos i dues plantes en general. Aquest plantejament incrementa l'excavació que cal realitzar, però minimitza l'impacte de l'edifici sobre l'entorn urbà pròxim. L'accés es realitza per la cantonada sud-oest, on conflueixen els carrers de Washington i Cristòfor Colom: es configura a través d'un petit porxada de doble alçada, protegit per la coberta, i permet el pas a nivell de la cota del carrer, que és la mateixa en què queden al vestíbul i la pista esportiva. Des d'aquest vestíbul es distribueixen separadament les circulacions d'espectadors i esportistes cap a la graderia i les zones de vestidors. Els serveis per al públic, la consergeria, els vestidors d'àrbitres, així com un magatzem i una sala d'instal·lacions s'ubiquen en aquesta planta. A la primera planta es disposen quatre vestidors col·lectius, i un d'ells està adaptat amb accessos des d'un passadís en què es troben les taquilles i que té una sortida al passatge exterior que separa l'edifici de la construcció veïna. Aquesta planta també accessible als espectadors per mitjà d'una escala que comunica amb un balcó situat sobre la pista, que alhora té la funció de manteniment i recollida de la graderia retràctil de la planta baixa. La zona de pista i graderia es troba a la planta baixa, amb una coberta amb tres lluernes orientats al nord coincidents amb la posició de les armadures de l'estructura. S'han disposat també obertures laterals protegides amb llistons de fusta. Cal destacar que el pavelló s'ha ubicat deixant una franja de separació tant amb la parcel·la veïna com amb el futur parc lineal, que s'obrirà pel costat nord del solar. Aquests passos exteriors són accessibles únicament per a manteniment i com a sortides d'emergència. S'ha obert també un accés per al manteniment de la pista al carrer de Washington, en el punt de coincidència amb la cota del carrer, dotada del gual corresponent.

Autor: Carlos Llinàs Carmona

Autors

Com anar-hi

Sobre el mapa